Huisreglement

 1. Algemene bepalingen
 2. Leden
 3. Ereleden
 4. Het lidmaatschap
 5. Een veilige sportomgeving
 6. Rechten en plichten van leden
 7. Straffen
 8. Kledij
 9. Gebouwen van de vereniging
 10. Wedstrijden
 11. Aansprakelijkheid van de leden
 12. Sponsoring
 13. Algemene regels
 14. Slotbepalingen

 1. Algemene bepalingen

 • De vereniging genaamd Born4Dance (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht door Yasemin Taplak en is gevestigd te Markgravelei 93, B-2018 Antwerpen.
 • Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging.

 2. Leden

 • B4D bestaat uit: Creas, Stylers, Hoppers, Stars, Runners, Wonderers, Mini hoppers & G-dansers
 • Creas zijn die leden die creatief aanvangen met dans.
 • Stylers zijn die leden die de inzet en stijl onder de knie hebben.
 • Hoppers zijn die leden die het dansen echt in zich hebben en klaar zijn om dit ten volle naar buiten te brengen.
 • Runner is de nieuwe roepnaam voor de jongens in het team.
 • Stars is een samenstellingen uit alle leden voor speciale evenementen, afhankelijk van de inhoud.
 • Wonderers zijn de volwassenen die van het wonder van het dansen genieten.
 • Mini hoppers zijn de peuters en kleuters die voor het eerst in de danswereld komen hoppen.
 • G-dansers zijn dansers met een mentale beperking, maar in dans geen beperking kennen.

3. Het lidmaatschap

 • Inschrijvingen worden enkel aanvaard na invulling van een door Yasemin Taplak opgesteld inschrijvingsformulier. Dit formulier moet volgende gegevens verstrekken : naam & voornaam van het lid, geboortedatum, adres, telefoonnummer van het lid/ouders, e-mailadres. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.
 • De inschrijvingskosten van leden worden door B4D vastgesteld. Enkel na betaling van het lidgeld en ontvangst van het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier wordt het lidmaatschap aanvaard.
 • Onder geen enkel beding kan het lidgeld worden terugbetaald naar aanleiding van het stopzetten van de activiteit in de loop van het dansjaar.
 • B4D draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de sportfederatie waarbij de club is aangesloten (Recreas).

4. Een veilige sportomgeving 

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 • al haar leden en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,
 • te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pestgedrag en seksuele intimidatie,
 • sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
 • te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
 • een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
 • op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

5. Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten: 

 • Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden voor zover door B4D niet anders is bepaald.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen (al dan niet door middel van hun wettelijke vertegenwoordiger).
 • Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door B4D niet anders is bepaald.
 • Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij B4D (Yasemin Taplak) in te dienen. B4D zal eender welke klacht/verzoek zo spoedig mogelijk behandelen/onderzoeken om het desbetreffende lid naar alle eerlijkheid een duidelijk antwoord te geven.
 • Zij hebben de plicht B4D in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 • Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld.
 • Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de sportfederatie (Danssport Vlaanderen).

 6. Straffen

 • In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 • Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, een straf vanuit de vereniging op te leggen.
 • Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffen­de lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereni­ging. Dit beroep dient, middels aangete­kend schrij­ven te richten aan bestuur van de vereni­ging.

7. Kledij

 • Tijdens de lessen draag je steeds het T-Shirt van B4D met B4D short/legging/joggingbroek en zwarte sportschoenen/sneakers. 
  Dansen op blote voeten/sokken of met sandalen/jeans is niet toegelaten wegens veiligheidsredenen!
  De outfit wordt aangekocht €75 bij inschrijving en kan nadien steeds bijbesteld worden bij Yasemin Taplak. Tshirt met naam - jogging - hoodie
 • Bij deelname aan optredens/evenementen is iedereen verplicht zich te kleden in volledige B4D outfit. D.w.z. T-Shirt B4D met legging/joggingbroek B4D en zwarte sportschoenen.
  Bestellingen dienen steeds te gebeuren bij Yasemin Taplak en kan ook enkel bij Yasemin afgehaald worden na betaling hiervan.
  De prijslijst van B4D-kledij hangt steeds uit in de dansschool of via onze webshop.
 • Voor speciale gelegenheden kunnen er andere afspraken betreffende de kledij gemaakt worden, dit zal tijdig meegedeeld worden.

 8. Gebouwen van de vereniging

 • De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 • B4D is enkel toegankelijk op de uren waarop danslessen plaatsvinden volgens het uurrooster aangegeven op de website of indien anders gemeld door Yasemin Taplak.

9. Wedstrijden

 • Leden die deelnemen aan wedstrijden deelnemen dienen in de door B4D voorgeschreven kleding te verschijnen, dit wordt telkens vooraf besproken met het desbetreffende dansteam.
 • Enkel deelnemers die vooraf aangeduid worden door Yasemin Taplak kunnen deelnemen aan wedstrijden.

10. Aansprakelijkheid van de leden

 • Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade.
  Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

11. Sponsoring

 • B4D kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

12. Algemene regels

 • Iedere danser dient steeds 10 min. voor aanvang van de dansles aanwezig te zijn zodat de lessen tijdig kunnen starten. Laatkomers zijn storend voor de hele dansgroep.
  Indien danslessen op een andere locatie plaatsvinden wordt dit tijdig meegedeeld aan de dansers/ouders.
 • Iedere danser komt naar de dansles in de juiste (voorgeschreven) danskledij.
 • Indien iemand om bepaalde redenen de dansles vroeger dient te verlaten wordt dit steeds vooraf meegedeeld aan de dansjuf.
 • Bij afwezigheden vragen we ook aan de danser/ouders ons hierover in te lichten per telefoon/mail/sms, dit kan zijn om:ziekte (graag doktersbriefje om in orde te zijn met de verzekering)
  • familiale omstandigheden of activiteit op school
  • tijdens de examenperiode
  • Indien je geblesseerd bent (je kan steeds komen kijken natuurlijk)
 • Bij onsportief gedrag of andere aanleiding, kan de toegang van derden ontzegt worden door B4D. Onder derden wordt verstaan : leden
 • Meisjes dragen de haren opgestoken tijdens de dansles en op optredens tenzij anders wordt gevraagd.
 • Ouders en/of andere familieleden wordt gevraagd bij het brengen en ophalen van dansers de danszaal te verlaten. Enkel na toestemming van de danslerares wordt dit toegestaan.
 • Dansers die dansen bij B4D maken deel uit van een dansgroep die zich als een hecht team wil profileren. Er wordt dan ook verwacht dat wie danst bij B4D zich niet aansluit bij andere dansverenigingen met hetzelfde doel als B4D.
 • Iedereen heeft respect voor mekaar en voor de danslerares/dansleraar. Ook wanneer we ons buiten de dansschool begeven vragen we iedereen zicht beleefd op te stellen.P
  Pesten hoort ook niet bij de attitude van een danser. Indien dit het geval is kan de toegang eveneens ontzegd worden.
 • Tijdens de lessen is het niet toegestaan kauwgom, snoep ed. te consumeren.
 • Zonder toestemming van Yasemin Taplak is het verboden gebruik te maken van de muziekinstallatie of andere faciliteiten van B4D.
 • Betalingen worden gericht aan Yasemin Taplak op rekeningnummer KBC BE25 7330 4551 7682 met in de mededeling vermelding van naam, voornaam en geb.dat. van de danser en de betreffende periode.
 • Bij het verlaten van de dansgroep in de loop van een semester of jaar kunnen er geen terugbetalingen gebeuren.
 • Wanneer iemand tijdens de dansles of optreden een blessure oploopt dient men B4D binnen de 24 u. op de hoogte te brengen van dit voorval.
  Ook wanneer dit gebeurt onderweg naar/van de dansles of evenement waaraan B4D deelneemt vragen we om zo snel mogelijk B4D te verwittigen zodat hiervan tijdig aangifte kan gebeuren bij de verzekeringsinstelling.
 • Door aansluiting bij B4D geeft men de toestemming dat foto's en/of beelden van het lid op sociale en andere media mogen verschijnen.

13. Slotbepalingen

 • Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 • Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

 

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking na communicatie/publicatie van het regle­ment.

Last modified on woensdag, 05 mei 2021 19:54
logo

Bij ons dans je op jouw tempo!

Church of Hip Hop

Markgravelei  95-99

2018 Antwerpen

Search